Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
sklep.redheadbikes.com z dnia 01.10.2017

 


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 1. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

§ 2 DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 3. Kontakt Telefoniczny – osoba do telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępna pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem której można uzyskać informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie od poniedziałku do piątku w godzinach od …. do……..;
 4. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub poprzez Kontakt Telefoniczny;
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać opinie;
 7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 8. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 9. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 10. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Kontaktu Telefonicznego, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;
 11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
 12. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym lub podał pracownikowi poprzez Kontakt Telefoniczny) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności;
 13. Produkt inny niż Towar – usługa oferowana przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego niebędąca Towarem ;
 14. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 15. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 16. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym sklep.redheadbikes.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub Produkt u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
 17. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Redhead Bikes, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających znajduje się w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;
 18. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem),
 19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Kontaktu Telefonicznego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 20. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;
 21. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;
 22. Usługodawca – Redhead Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-216 Rzeszów, Szwoleżerów 2/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336990, o numerze REGON 180473747, o numerze NIP 5170301507; e-mail: redhead11 @wp.pl; telefon: 668-597-484;
 23. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 24. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

§ 3 ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz Produktów innych niż Towar.
 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

§ 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu Internetowego poprzez Rejestrację Konta, w formule „Gość” lub za pomocą Kontaktu Telefonicznego. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 2.  Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Sklepu Internetowego kodu przesłanego na podany numer telefonu , w celu zweryfikowania jego prawdziwości) oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania  opinii jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 6. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.
 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.
 8. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Sklepu Internetowego kodu przesłanego na podany numer telefonu, w celu zweryfikowania jego prawdziwości) i adres ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „Gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.
 9. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
 1.  dane Zamówienie zostaje anulowane, albo
 2.  Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo
 3. traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo
 4. w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.
 1. Użytkownik może korzystać ze sklepu Internetowego również za pośrednictwem Kontaktu Telefonicznego. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać pracownikowi swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „Gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „Gość”.

 

§ 5 ZAMÓWIENIE

 1.  Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
 1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 2. z wykorzystaniem formuły „Gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli, lub
 3. telefonicznie - poprzez kontakt z Kontakt Telefoniczny. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać pracownikowi swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „Gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Polityki Prywatności. Usługodawca w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 1. W przypadku gdy za pośrednictwem Kontaktu Telefonicznego, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Usługodawcę oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.
 2. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Kontaktu Telefonicznego, Usługodawca podaje Użytkownikowi, będącego Konsumentem informacje dotyczące:
 1. głównych cech świadczenia Sprzedającego;
 2. oznaczenia Sprzedającego;
 3. łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
 4. prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 5. czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.
 1. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik:  
 1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;
 2. wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usług (w ramach Produktów innych niż Towar) i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie;
 3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;
 4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świadczenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
 5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
 6. zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia pracownikowi Kontaktu Telefonicznego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 1. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 2. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
 3. Każde Zamówienie może obejmować nie więcej niż dziesięć (10) pozycji asortymentowych (przez co rozumie się oznaczenie rodzaju, marki i ewentualnie modelu Produktu). W ramach każdej z pozycji asortymentowych Użytkownik może zamówić nie więcej niż dwa (2) egzemplarze tego samego Produktu, jednakże nie częściej niż jeden (1) raz w tygodniu. Zamówienie może obejmować Towary odbierane u Sprzedającego, odbierane u różnych Sprzedających, lub Towary dostarczane na adres wskazany przez Użytkownika, lub Produkty inne niż Towar świadczone w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Zamówienie może być podzielone na kilka odrębnych Zamówień. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Użytkownika i otrzymanego Zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 5. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.
 6. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.
 7. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Za datę zawarcia Umowy Sprzedaży poczytuje się datę doręczenia na serwer poczty elektronicznej podany przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”) z zastrzeżeniem §5 ust. 16.
 8. Sprzedawca za pośrednictwem Usługodawcy potwierdza zamówienie (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie „Potwierdzenia Zamówienia”).
 9. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Kontaktu Telefonicznego po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 10. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).
 11. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Zamówienia.
 12. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub przez Kontakt Telefoniczny).
 13. W przypadku wyboru przez Kupującego jako formy płatności przelew online (Paypal, e-przelew) lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty..

 

 

§ 6 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a.Przelew lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy ………,
  b. Płatność za pobraniem,
 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. 
 3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

 

§ 7 DOSTAWA

 1.  Zamówione Towary zostaną dostarczone do Kupującemu w zależności od jego wyboru: za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty.
 2. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Kupującego
 3. Kupujący ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza Zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru, Kupujący jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawy, które to ceny podane są w formularzu Zamówienia a tym samym klient ma możliwość zapoznania się z nimi jeszcze przed złożeniem Zamówienia.
 4. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - z zastrzeżeniem §6 ust. 2 - i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje Zamówienie i wyda przesyłkę firmie kurierskiej, celem dostarczenia do Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Kupującego lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
 5. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.
 6. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący proszony jest o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie uszkodzeń spisania protokołu szkody. Jeżeli Kupujący zauważy uszkodzenie przesyłki po wyjściu kuriera proszony jest o zgłoszenie tego faktu firmie kurierskiej. Spisanie protokołu szkody ma szczególne znaczenie dla Sprzedawcy przy dochodzeniu roszczeń od firmy kurierskiej za uszkodzenie przesyłki podczas przewozu z winy przewoźnika. Brak protokołu szkody nie wyklucza możliwości składania przez Kupującego reklamacji na otrzymany produkt w ramach rękojmi lub gwarancji. Powyższe zapisy nie wpływają na uprawnienia klienta względem sprzedawcy, a służą jedynie ułatwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń sprzedawcy od firmy kurierskiej.

 

§8 . REKLAMACJE

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 3. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 4. W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Kupujący ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 5. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 6. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

 

§ 9. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
 3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 1. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
 4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Kontaktu Telefonicznego.
 5. Użytkownik oświadcza, iż wie, że niektóre komunikaty przesyłane są mu przez Usługodawcę lub Sprzedającego  jako wiadomości generowane automatycznie przez systemy teleinformatyczne (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). i ani Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail. W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć w Sklepie Internetowym lub uzyskać je pod numerem Kontaktu Telefonicznego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 1. naruszał Regulaminu,
 2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich
 3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników
 4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności). W takim przypadku postanowienia § 4 ust.5 powyżej, zdanie trzecie, nie mają zastosowania.

 

§ 10.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. kosztów dodatkowych związanych z dostarczeniem Towaru innych niż zwykły sposób dostarczenia, koszty niebędące bezpośrednimi kosztami zwrotu rzeczy oraz kosztów spełnionego w chwili odstąpienia od umowy świadczenia.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W pozostałych przypadkach od dnia zawarcia umowy.
 3. Użytkownik może wykonać wskazane w ust. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listem poleconym  na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ………….
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Pomoc” w Sklepie Internetowym.
 5. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

                                                                        

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności Warunki Odstąpienia.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r.

Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • Salon "Redhead-Bikes"
  ul. Łakowa 2
  35-212 Rzeszow
  Redhead Sp. z o.o. 35-216 Rzeszów
  NIP: 517 030 15 07
 • E-mail:sklep@redheadbikes.com
 • Telefon668 597 484
  535 597 484
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9.00 - 17.00
Katalogi Online
altaltalt
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu